<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 13, 2008

Vic Sotto at Riza Santos?

May nakapagbulong sa aming kaibigang reporter na dumalaw sa syuting ng pelikulang Dobol Trobol na tila natataypan ni Vic Sotto ang magandang si Riza Santos.

Katunayan laging magka­sama ang dalawa at umiiwas sa mga kasamahang artista kapag shooting break at naro’n lang sila sa isang tabi at sweet na sweet habang nagku­kwen­tuhan. Iba rin daw ang kislap sa mga mata ni Bossing kapag kausap ang dalaga.

Ayon pa sa dalawang manunulat ay nagkakaisa sila sa pagsasabing baka may namumuong relasyon kina Vic at Riza. Paano na si Pia?

“Mas bata naman at mas maganda si Riza kaysa kay Pia,” anang mataray na bading na reporter. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites