<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 19, 2008

Alma Moreno ayaw dalawin si Daboy!

AYAW dalawin ni Alma Moreno ang dating live-in partner na si Rudy Fernandez kahit anong pilit ang gawin sa former sexy actress.

Ang rason ni Alma, ayaw niyang umiyak at makita ang ex sa sitwasyong nakikipaglaban sa sakit na cancer.

“Ayokong umiyak ’pag nakita ko siya (Daboy). Gusto kong maalala siyang maayos at nasa mabuting kalagayan. Ipinagdarasal ko naman na sana’y gumaling siya dahil kailangan pa siya ng kanyang mga anak at mahal sa buhay,” dagdag ni Alma. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites