<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 17, 2008

Alyssa Alano nasoba ni Sexbomb Sunshine

TOTOO ba ang nabalitaan namin na nagkagulo ang contestants ng Gobingo last week na sina Alyssa Alano, John Feir and Sunshine ng Sex Bomb kung saan nag wa-gi ang Sex Bomber ng P170,000.00 pesoses?

Ganito ang nasagap naming kuwento. Nag-usap sina John a.k.a. Bella Flori at Al-lysa na kung sino man ang mananalo ay maghahati-hati sila sa premyo. Ka-so, late na itong nalaman ni Sunshine kaya ang nangyari, nagri-react daw ang Alyssa nang nagwagi si Sunshine at hindi raw naibigay ang kanilang parte.

Ayun at nagri-react pa raw si Alyssa sa Startalk na parang nagsusumbong pa raw kina Joey de Leon at ate Lolit Solis.

* * *

IN fairness kay Sunshine, sana ay kinausap nina John at Alyssa ang Sex Bomber nang mabuti tungkol sa kanilang usapan.

Isa pa, dapat nating tandaan na may manager din si Sunshine na nag-book sa kan-ya sa Gobingo, na dapat sana ay kinausap din dahil medyo maselan ang commitment na ‘yun.

Kung si John a.k.a. Bella Flori ang tatanungin,eh, okey lang sa kanya ang nangyari. Pero si Alyssa ay ayaw talagang paawat.

Bakit kaya?

Wala na bang datung si Alyssa?

Sana , bigyan na lang ng ba-lato ni Sunshine si Alyssa para hindi na ito mag-react nang mag-react tungkol sa pera. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites