<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 20, 2008

Angelika dela Cruz, pregnant?

HINDI raw buntis si Angelika dela Cruz.

Bago pa man inilabas ang segment ng Showbiz Central last Sunday about Angelika, na-text na agad na namin siya dahil mas concerned kami na na-ospital pala siya at hindi namin ito narinig.

Balita kasing sumakit ang tiyan niya sa Babangon Ako’t Dudurugin Kita last week kung kaya’t isinugod siya sa ospital.

So ang isip ng iba, baka nagdadalang-tao na siya courtesy of her non-showbiz boyfriend.

“How I wish, pero hindi ako buntis `no?” sagot sa amin ni Angelika.

Nagbi-breakfast daw sila sa set ng BADK nang may nakain siyang hindi tumug-ma sa panlasa niya kung ka-ya’t isinugod agad siya sa os-pital.

At hindi lang pala isang araw nagtagal si Angelika sa ospital ha, four days.

Na bacteria siya or something ka-ya suma-kit ang ti-yan niya.

All is well na raw ngayon say ni Angelika. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites