<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 17, 2008

GoBingo updates

Mga taxi drivers,  nurses at security guards ang mga sumubok ng kanilang swerte sa GoBingo sa linggong ito.

Sa araw na ito, isa sa tatlong vendors ang nakatakdang magkaro’n ng maraming pera. ’Di lamang naman swerte ang nagdi-decide sa kanyang kapalaran kundi ang lakas ng kanyang loob. Dapat alerto siya dahil hindi naman ganoon kahirap ang mga pinagtatatanong ni game master Arnell Ignacio. Dapat lamang ay mabilis ang kanyang daliri sa pagpindot ng button.

Ang mga vendors ay sina Ferlita A. Tapenas, Ma. Rosario M. Lipata at Mary Ann Raguindin.

Bukas, Biyernes, mga wedding singers naman ang maglalaro, sina Jeffrey M. Remoquillo, Leah R. Patricio at Alexander R. Arcilla. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites