<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 26, 2008

Jean Garcia updates

‘Katuwang makipag-kuwentuhan kay Jean Garcia, lalo na kung tungkol sa pag-aaral ng anak na si Kotaro sa Xavier School. Prep pa lang ang bagets, pero umabot na sa P105,000 ang tuition fee. Gusto niyang matuto ng Chinese ang anak na Japanese ang ama, ha-ha-ha!

Para mas matuto ng Chinese ang anak, dapat daw makapag-asawa siya ng Chinese para may kakausap kay Kotaro. Kung sino ang Chinese guy d’yan na type si Jean, magparamdam na para hindi na siya mahirapang maghanap.

Samantala, pasalamat sa GMA-7 si Jean, dahil mula nang lumipat siya sa network, hindi siya nawalan ng project. Kasama siya sa Dyesebel at ginagampanan ang role ni Lucia, ina ni Dyesebel at reyna ng Sirenea. Hintayin ninyo at magiging sirena rin siya at gaya ni Marian Rivera, magta-topless din siya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites