<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 13, 2008

Karylle bida sa West Side Story

Si Karylle na pala ang nakuha ng Stages Productions para siyang guma­nap na Maria sa stage presentation ng West Side Story na gagawin sa Meralco Theater sa September, 2008.

Hindi makapaniwala si Karylle na siya ang napili dahil alam daw niyang maraming kinun­sider for the role of Maria (kung hindi kami nagkakamali, isa rito si Rachelle Ann Go).

Ang West Side Story daw kasi ang pabo­rito ni Karylle na panoorin noong bata pa siya.

Makaka-alternate ni Karylle sa play si Joanna Ampil na kasalukuyan pang nasa Les Miserables sa West End. Si Christian Bautista naman ang napili para gumanap na Tony.

At least, hindi nasayang ang laging pagsayaw-sayaw ngayon ni Karylle sa SOP every Sunday dahil in preparation na pala niya ito for the musical play.

At dahil malayu-layo pa naman ang staging ng play, may time pa si Karylle na pag-aralan ang role ni Maria sa movie version nito in 1961 na ginampanan ni Natalie Wood. May DVD copy siya nito na lagi raw niyang pinapanood. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites