<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 18, 2008

Kuya Germs imbiyerna kay Billy Crawford

Hindi pa rin nagsasalita si Kuya Germs tungkol sa nakakagulat na biglang pagpirma ng kontrata ni Billy Crawford sa ABS-CBN, sa kabila ng commitment nito sa GMA 7 na noon ay sinisiguro ni Kuya Germs.

Nang tanungin namin si Kuya Germs kung masama ba ang kanyang loob sa dati niyang alaga, ang sagot niya ay “hindi naman ako taong plastic.”

Pero kung ano man ang sama ng loob niya, hindi na sinasabi ni Kuya Germs.

Pero maraming ispekulasyong lumalabas. Sinasabi nila na talagang sumama ang loob ni Kuya Germs dahil napahiya siya sa mismong network nila.

Hindi lamang sa kanyang show nagsimula si Billy Crawford, talagang sinuportahan niya iyon kahit na noong panahong wala pa iyong career sa abroad at walang naniniwala na matindi na ang kanyang career doon.

Si Kuya Germs talaga ang nagpipilit na sikat na si Billy.

Talagang naghahanap siya ng foreign magazines.

Nagpapabili siya ng magazines at diyaryo sa Europe noon para maipakita lamang sa mga nagsasabing hindi naman sikat doon si Billy.

Naghahanap siya ng videos para mailabas sa kanyang show at basta may okasyon, sigurado naka-phone patch si Billy. Hindi dahil sa ano pa man kundi gustong palabasin ni Kuya Germs na talagang star na nga ang kanyang alaga.

Noong nakaraang uwi dito ni Billy at nag-concert siya sa Araneta, hindi namin masabi kung ano talaga ang ginawa ni Kuya Germs para sa concert na iyon dahil sinabihan niya kami noon pa man na ayaw niya itong malaman ng mga tao.

Sinabi ni Billy kay Kuya Germs na sa pagbabalik niya sa Pilipinas, gagawa siya ng isang tv show sa Channel 7.

Sinabi naman ‘yon ni Kuya Germs sa management ng network.

Pinaghadaan na nila ito.

Tapos ngayon ay biglang pumirma para sa isang show sa kabila.

Sa palagay ninyo, ano ang mararamdaman ni Kuya Germs? [via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites