<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 26, 2008

Marian Rivera at Rhian Ramos pilit ibinabagsak

Nakalulungkot naman na sa pag-angat ng career nina Marian Rivera at Rhian Ramos ay may mga pilit na nagpapabagsak sa kanila.

Sa mga e-mail na natatanggap natin, napuna natin na hindi lang tungkol sa issue dahil personalan na ang pagbatikos nang ma-tindi sa da-lawang magagandang alaga ni Ida Henares.

Patas siguro kung mag-stick na lang tayo sa issues at wala nang personalan. Ang iba nga ay talagang below the belt na ang banat. Bigyan din natin ng pag-kakataong pumailanlang nang ganap sina Marian at Rhian sa landas na kanilang napiling tahakin.

Alam ng Kapuso ma-nagement ang kanilang ginagawa at marahil ay una-unahan lang sa pagpapasikat sa mga kapuwa nila bagong stars, wika nga.

Kung talagang narara-pat, darating din ang kasikatan sa kanila.

Ang roles naman ay may binabagayan at alam ng ma-nagement kung ano ang pulso ng bayan sa kanilang mga decisions.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites