<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 24, 2008

Mga binatang ama sa Pinoy Idol

BINATANG ama ang tatlong lalaking top 24 ng Pinoy Idol na sina Warren An-tig, Ram Chaves at Walton Zerrudo.

‘Di nila ikinahihiya ang pagkakaroon ng anak sa pag-kabinata, bagkus proud sila as single parent. Pero, dahil sa hectic schedule nila sa Pinoy Idol, hindi na nila nakikita ang kani-kanilang anak.

Hindi naman kataka-taka na magkaanak na ang tatlong boys na ito. Kasi, nasa edad na sila. Sina Warren, Ram at Walton ay pare-parehong 25 years old.

Inspiration daw nila ang kani-kanilang anak sa kani-lang tagumpay bilang singer-entertainer.

Sa press launching ng 24 finalists, lahat ay namangha sa gagaling nilang kumanta. Hindi naman kataka-taka da-hil ‘yung iba ay ay professio-nal singers na.

Ang pinakamatandang contestants ay 28 years old na -- Robby Navarro, Drizzle Muniz at Rye Estrada.

Si Drizzle ay isang school teacher.

Samantaa, si Gretchen Espina ay anak ng governor ng Biliran province. Nasa fourth year college na siya sa UP Diliman sa kursong European Language.

Sa interview sinabi ni Gretchen na sinusuportahan siya ng kanyang ama sa kanyang goal sa buhay na maging known singer.

Ang mga pinakabatang contestant ay si Penelope na 16 years old lang.

Samantalang ang seventeeners naman ay sina Sue Ellen, JJ Jr., Carol Leus at Vren Villaflor.

Ang hit sa press na contestants ay sina JJ Jr., Ram Chaves, Elliot Andal at Sue Ellen. Sa tingin ng nakara-raming press ay sila ang maglalaban laban sa final day. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites