<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 21, 2008

Regine once a year na lang magku-concert

Hinangaan ang pilot episode ng Songbird ni Regine Velasquez last Thursday na ang inihandog niya’y mga awitin ng paboritong si Barbra Streissand.

Kung hahatulan ito sa scale na 1 to 10, isang ma-taginting at perfect 10 ang puntos nito ayon sa mga nakapanood.

Dahil ang TV musical extravaganza’y mapapanood every week nang libre ay may nangambang baka ang maapektuhan ay ang pagko-concert ng GF ni Ogie Alcasid.

Nilinaw naman ni Ms. Regs na talagang once a year lang lagi ang kanyang big concert. Ang malilimitaha’y ang mga shows niya sa mas maliliit na venue.

At dahil tatlo na ang kanyang Kapuso shows (Songbird, SOP at Kim Sam Soon) ay baka mali-mitahan na rin ang pag-perform niya abroad.

Walang dudang okey ngarud ito kay Da Pogie na tatlo na rin ang programa – SOP, Bubble Gang at Big Show. At least, pareho na silang di aalis ng bansa. Di na nila mamu-miss ang isa’t isa, devah?

Going back to Songbird, di lang ang repertoire ni Regs ang kapuripuri. Pati na rin ang iba-ibang eye-fetching gowns na isinuot niya, ang napakafabulosang set ni Rollie de Leon, ang husay ni Maestro Raul Mitra at kanyang orchestra at artistic camera angles ni Direk Louie Ignacio. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites