<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 04, 2008

Rovilson Fernandez, new host ng Q-11 "Ang Pinaka"

HINDI na si Pia Guanio, kundi si Rovilson Fernandez ang host ng Sunday show ng Q-11 na Ang Pinaka.

Kung dati’y nakikita siyang sumusubok sa kung anu-anong extreme sports o physical challenges sa TV, ngayon, kakaibang pagsubok ang haharapin ng TV host.

Siya na ang host ng show starting today, May 4, na ang bida’y iba’t ibang paborito ng Pinoy, gaya ng idolo, pagkain, lugar, bagay, trivia at marami pang iba.

Pagdating niya sa programa, marami pang bago at kakaibang listahang Pinoy siyang ipakikita.

Tiniyak din nitong ang lahat ng ranking na ipakikita ng Ang Pinaka ay base sa pag-aaral ng mga eksperto sa iba’t ibang sining. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites