<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 27, 2008

Stef Prescott, nag-collapse

SA programang Kung Ako Ikaw ay biglang nag-collapse si Stef Prescott nang mag-taping ang grupo nila sa Dinalupihan, Bataan .

Nakaranas ng sobrang pagod at init si Stef sa taping ng episode na tungkol sa mga magsasawali kaya biglang nanghina ang dalaga.

Nang ma-examine ng pa-ramedic si Stef ay natuklasan nilang sobrang baba ng dugo nito. Ang dahilan ng pagbaba ng dugo ay ang monthly pe-riod ng dalaga.

Kaya kinailangan niyang magpahinga ng almost two hours bago ulit mag-taping. Kahit ganun ang nangyari kay Stef ay hindi pa rin siya nag-quit.

Kasama ni Stef ang mga seksing sina Ehra Madrigal at Mylene Dizon sa naturang episode.

Sa Miyerkules, malalaman kung si-no ang tatang-haling KAI winner base sa text votes ng televiewers.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites