<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 09, 2008

Billy Crawford updates

NGAYONG nandirito na sa bansa si Billy Crawford para mag-host ng Pinoy Dream Academy ng ABS-CBN, hindi maiwasang maungkat ang umano’y sama ng loob ni German Moreno sa kanya.

Looking back, nagsi-mula si Billy kay Kuya Germs bilang isang cute na singer-dancer noong li-mang taong gulang pa lamang siya.

Kaya ganoon na lang ang tampo (o galit ba?) ni Kuya Germs sa anak-anakan niya dahil hindi man lang daw nagpaalam si Billy na lilipat ito sa Dos pa-ra gumawa ng isang TV project.

Ganoon, may tampo factor ito?

Ibinuhos ni German Moreno ang damdamin ni-ya nang mag-live appea-rance siya sa Star Talk.

Inamin ng ‘master showman’ na, totoong ga-lit siya kay Billy, na masama ang loob niya sa kini-lala niyang anak.

Malaking bagay daw kasi kay Kuya Germs ang utang na loob kaya parang nalulungkot siya sa mga nangyayari ngayon sa pa-gitan nila ni Billy.

Tinanong si Kuya Germs kung puwedeng magkaayos pa ba sila ng anak-anakan.

Seryosong sinabi ng TV host na hindi niya alam kung may posibilidad pa ito.

Well, tingnan na lang natin. Baka bukas –maka-lawa ay magkaayos din sila.

Sino ba ang makatitiis sa anak? Kung tunay na anak nga ang turing ni Ku-ya Germs kay Billy?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites