<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 19, 2008

Gaano Kadalas Ang Minsan is next

Pagkatapos ng Babangon Ako’t Dudurugin Kita, sa afternoon soap ng GMA-7, ang Gaano Kadalas Ang Minsan mapapanood si Marvin Agustin. May mga nangangantyaw sa kanyang hindi na siya pang-primetime, dahil pang-hapon ang serye, pero bale-wala ito sa actor.

“I don’t see anything wrong with it. Mataas din naman ang ratings ng afternoon soap ng Ch. 7. Ang acting naman, walang pinipiling oras at ang magandang trabaho, walang pinipiling viewers. Hindi ko na lang pinapansin ang mga nagne-nega. Imbes na matuwa na tuluy-tuloy ang trabaho ko, mangangantyaw pa’t ‘di na raw ako pang-primetime. Ang daming walang trabaho para mamili ng project,” pahayag ni Marvin.

Hindi fan ni Dindo Fernando si Marvin at konting pelikula nito ang kanyang napanood, but after watching the movie, nagbago ang tingin niya sa actor. Moving actor daw si Dindo at nararamdaman ang acting. Mabilis naman ang pacing ng pelikula at parang ngayon ginawa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites