<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 02, 2008

German Moreno masama pa rin ang loob kay Billy

Talagang hindi mai-kakaila na masama pa rin ang loob ni German Moreno kay Billy Crawford.

Noong lapitan siya ng tv reporters para tanungin siya tungkol sa dating member ng That’s Entertainment, sinabi ni Kuya Germs na ayaw niyang magsalita o magbigay ng kahit na anong comment tungkol sa paglipat ni Billy sa ABS-CBN.

Talaga kasing nagdala ng matinding kahihiyan kay Kuya Germs ang huling desisyon na ito ng dating alaga kahit na may binitiwan na silang salita noon na sa pagbabalik niya ay gagawa siya ng show ulit sa Kapuso network.

Pinaniwalaan naman iyon ni Kuya Germs kaya sinabi niya sa management ng GMA-7 na sigurado siyang pag-uwi ni Billy sa Pilipinas ay gagawa ito ng isang show sa Kapuso. Pero, wala naman silang kontrata. Masyado lang tiwala si Kuya Germs sa kung ano man ang sinabi noon ng kampo ni Billy sa kanya.

Isipin naman ninyo, noong magsimula iyang si Billy sa That’s Entertainment, ayaw sanang kunin ‘yan ni Kuya Germs dahil masyado pa ngang bata, pero naawa rin siya rito kaya niya ipinasok sa kanyang show.

Sinuportahan niya ito sa lahat ng projects, at nang nakaraang uwi dito ni Billy na medyo tagilid ang dating dahil hindi naman natuloy iyong sinasabi niya noong pelikula na siya ang bida, at wala rin naman siyang bagong album dahil hindi maganda ang naging benta ng past recording niya, talagang tumulong nang husto si Kuya Germs kay Billy.

Maski na nga ‘yung concert niya sa Araneta na muntik nang hindi matuloy, sinaklolohan lang ni Kuya Germs.

Pero ano nga ba ang magagawa, maski na ang appointed manager niya noon na si Raul Laurente, sinasabi niya ngayon na ‘fired out’ na.

Eh, kung iyong dating manager nai-fire nang ganoon na lang, iyon pa nga bang usapan na wala namang pirmahan?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites