<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 02, 2008

GMA exec tumugtog para sa Urduja

Kapuri-puri yung efforts ni Tony Tuviera na maka­likha ng isang local anime. Hindi nito alintana kung mas mahal at mas malaki ang budget na ginagastos niya para lamang maipalabas ang Urduja.

Kung napanood n’yo ang teaser nito ay sasang-ayon kayo. And I’m sure nagandahan kayo sa music nito, isang instrumental piece na nagtatampok sa pagtugtog sa flute ng Vice President for Entertainment ng GMA na si Ms.Wilma Galvante at ni Mrs.Tony Tuviera.

Ang mga boses na ginamit para sa serye ay mga boses nina Regine Velasquez, Cesar Montano, Eddie Garcia at marami pang iba. Sana magta­gumpay ito para masundan pa ito ng marami pang iba.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites