<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 27, 2008

JC de Vera, rarampa sa Bench Underwear & Denim Fashion Show

Isa si JC de Vera sa mga rarampa sa Bench Underwear & Denim Fashion Show sa July 25, sa Araneta Coliseum. Nasa condition ang kanyang katawan at kaya niyang mag-topless, pero hindi niya kayang mag-boxer shorts o underwear lang at hindi rin daw papayag ang manager niyang si Annabelle Rama.

Pero, nagpa-una si JC na kung rarampa si Richard Gutierrez in boxer shorts at kung papayag ang kanyang manager, baka magbago ang kanyang isip. “Why not?” ang pasubali nito’t ang career path ng actor ang kanyang sinusundan.

Kasama si JC sa cast ng My Monster Mom, bilang isa sa mga anak ni Annabelle at inaming natawa siya sa mga eksena nila ng manager. Mabuti raw at hindi ito nagalit sa kanya ‘pag nagsisimula na siyang matawa.

Samantala, wala pang maibalitang bagong project nila ni Yasmien Kurdi si JC after Babangon Ako’t Dudurugin Kita and this Friday pa lang magtatapos ang action-drama.

Sa final episode, litung-lito si Salve (Yas) kung sino kina Derek (JC) at Lawrence (Patrick Garcia) ang pipiliing iligtas. Matutuloy ang kanyang kasal, pero kanino siya magpapakasal?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites