<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 30, 2008

Jennylyn Mercado, sobrang kawawa

NARINIG namin ang interview kay Jennylyn Mercado sa phone tungkol sa kanyang panganganak.

Sinabi niyang kahit na papaano ay napaghandaan naman niya ang kanyang panganganak kaya sigurado naman siyang may magagastos naman siya para rito.

Pero kung may magbibigay daw ng tulong, at nasa ayos naman, tatanggapin niya ito.

Pero parang hindi siya pabor doon sa sinasabing kailangang aminin niya sa publiko na kailangan niya ang tulong na tinanggihan niya noon para tumulong lang sa panganganak niya ang tatay ng kanyang anak na si Patrick Garcia.

Sa totoo lang, parang nakakaawa naman si Jennylyn.

Isipin ninyo, kailangan pa niyang manghingi ng tulong para siya tulungan, na kung tutuusin naman ay obligasyong moral ni Patrick.

Bakit naman ganoon pa ang kundisyon?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites