<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 22, 2008

Jennylyn Mercado updates

Sa last week of August pa manganganak si Jennylyn Mercado. Puwede pa siyang makapag-isip ng pangalan para sa baby boy nila ni Patrick Garcia.

Hindi na matutuloy ang plano ni Jennylyn na ma­nga­nak sa Amerika o sa ibang bansa dahil hindi na siya pinayagang umalis ng kanyang doktor.

Masyado na raw malaki ang tiyan ni Jennylyn para bumiyahe ito sa malayong lugar.

Sa phone-patch interview kahapon ng Startalk, nag-react si Jennylyn sa pahayag ng kampo ni Patrick na “Just knock on the door and we will open for you.”

Ang sey ni Jennylyn, hindi na niya kailangan na kumatok. Bakit daw siya kakatok sa mga pintuan na hindi naman open para sa kanya?

Lumaki na talaga ang misunderstanding nina Patrick at Jennylyn. Matagal na raw silang walang communication.

Hintayin natin ang pagluluwal ni Jennylyn sa magi­ging anak nila ni Patrick. Baka ang bagets ang maging dahilan para magkasundo sila, kahit hindi na sila magkabalikan gaya ng nangyari kina Bernard Palanca at Meryll Soriano.

Friends na ang ex-lovers, alang-alang sa kanilang anak. Malay n’yo, ganito rin ang mangyari kina Patrick at Jennylyn.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites