<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 24, 2008

Jolo at Lovi ala-Romeo and Juliet ang drama

Cry me a river si Lovi Poe sa Show­biz Central noong Linggo. Hindi ma-i-deny ni Lovi na in love na in love siya kay Jolo Revilla.

Hindi natin masisisi si Lovi kung nahulog nang husto ang loob niya kay Jolo. Parang prinsesa ang naging trato sa kanya ni Jolo noong hindi pa naghihigpit ang nanay niya.

Puwedeng nakita ni Rowena Moran na super in love na ang kanyang anak kaya may mga do’s and dont’s na siya kay Lovi.

Ngayon lang yata naranasan ni Lovi na ma-in love kaya parang Romeo and Juliet ang mga eksena nila ni Jolo. Mga bata pa kasi ang dalawa. Hindi sila dapat maging impulsive. Walang masama kung maghihinay-hinay sila dahil kung talagang sila ang para sa isa’t isa, sila ang magkakatuluyan sa bandang huli.

Dapat munang makinig sina Jolo at Lovi sa mga advice ng mga nakatatanda sa kanila. Mga matatalinong bagets sina Lovi at Jolo. Knows nila na ang magkaroon sila ng bright future ang pangarap ng kanilang mga magulang.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites