<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 06, 2008

Kuya Germs may bombang pasasabugin kay Billy

Hindi maisip ni Billy Crawford kung ano ‘yung papasabugin daw na “bomba” ni Kuya Germs tungkol sa kanya dahil pumirma siya sa Dos bilang host ng Pinoy Dream Academy Season 2.

Hindi raw siya puwedeng magsabi ng kahit na anong negative tungkol kay Kuya Germs dahil mahal niya ito at tinuturing na tatay-tatayan dito sa showbiz.

Kumukuha lang daw siya ng tiyempo para kausapin ito dahil sa ngayon ay alam niyang mainit pa rin ang ulo nito kaya hinahayaan muna niya itong lumamig.

Sumusunod lang daw siya sa desisyun ng U.S. management niya na YPMP nang tanggapin niya ang alok ng Endemol at ABS-CBN para sa PDA.

Three months lang naman daw ang kontrata niya sa ABS dahil kailangan niyang lumipad papuntang France sa September after PDA.

Kung may offer daw ang GMA sa kanya after his 3-month contract with ABS expires, bahala na raw ang U.S. management niya ang magdesisyun dahil lahat daw ng business deals ay dapat dumaan dito.

Anyway, magiging busy raw siya later this year sa pagtatapos ng kanyang 5th album na idi-distribute sa States and worldwide.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites