<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 22, 2008

Lea Salonga, Jose Mari Chan at Regine Velasquez, mentors ng Pinoy Idol Final 12

MAY balak palang kunin ng Pinoy Idol management sina Lea Salonga, Jose Mari Chan at Regine Velasquez para maging celebrity mentors ng Final 12.

Ito ang ipinarating sa showbiz press ni Hazel Abonita, production manager ng Pinoy Idol.

Dagdag pa ni Hazel, perfect maging mentors ang tatlo dahil kilala internationally at approved pa ng Freemantle bosses.

Marami rin daw matututunan sa kanila ang Final 12, particular na sa style at tamang pagpili ng kakantahin.

Wala ring takot na sinabi ni Hazel na ipaglalaban niya ang galing sa pagkanta ng PI finalists laban sa Pinoy Dream Academy 2 scholars.

Kung may mentors daw ang PDA scholars, meron ding professional vocal coaches ang Pinoy Idol Final 12 na nagga-guide sa mga ito. May constant band rehearsals din para masanay sa live performance.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites