<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 28, 2008

Manny Pacquiao at David Diaz, updates

Nabalitaan ko na natatamlayan daw ang mga box­ing experts sa laban bukas nina Manny Pacquiao at David Diaz.

May sagot ako sa isyu. Hindi kasi kilala si David kaya parang wala lang ang impresyon sa kanya ng mga Pilipino at ng mga mahihilig sa boxing.

Hindi siya kagaya ni Erik Morales na sikat at tala­gang inaabangan ang mga laban nila noon ni Manny.

Magbabago lang ang trato kay David ng addict sa boxing kung matatalo niya si Manny sa paghaharap nila bukas sa Mandalay Bay Resort, Las Vegas.

Ipagdasal natin na mag-win si Manny dahil ang karangalan niya eh karangalan din ng ating bayan, lalo na ngayon na malungkot ang mga Pilipino dahil sa trahedya na idinulot ni Typhoon Frank (enstein).

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites