<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 06, 2008

Marian Rivera chika updates

“Not true” ang sagot ng kampo ni Marian Rivera sa lumabas na ang actress ang bagong endorser ng Centrum.

Hindi ito kasama sa mga bagong produkto na i-e-endorse ng dalaga at hindi man lang yata na-offer sa kanya.

Ang tiyak, pipirma na naman siya ng bagong endorsement next week at susunod dito ang kanyang pictorial, dahil uunahin ang billboard at print ad.

Bawal i-detalye kung anong produkto ito, basta ginagamit sa pagpapaganda ng mga babae.

Tungkol pala sa Gabriela-Marian issue, nilinaw sa amin na hindi ang Gabriela ang tumawag sa GMA News & Public Affairs, kundi si Sandra Aguinaldo ang tumawag sa office nila para humingi ng comment sa naging kaso ni Marian.

Hindi nagbigay ng statement ang grupo’t hindi nila alam ang isyu. With this, sana tapos na ang isyu!

Samantala, sa Friday episode ng Dyesebel, matatakasan ni Dyesebel si Usaro (Marco Alcaraz), dahil naging buntot ang mga paa nito at mahuhuli pa si Usaro. Malalaman ito ni Dyangga (Mylene Dizon) at ipadadala si Octivo bilang kapalit.

Sa office, sobrang masasaktan si Dyesebel sa maririnig na usapan nina Fredo (Dingdong Dantes) at Leo (Ryan Yllana) at magtatatakbo palabas.

May mabubunggo siyang misteryosang babae na makapagpapabago ng kanyang buhay.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites