<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 03, 2008

Marian Rivera pinagpipistahan pa rin sa You Tube

Pinag-uusapan pa rin ngayon ang video sa You Tube kung saan ipinapakitang nagtataray si Marian Rivera sa isang malefan. Nai-video ang pagtataray. Na-upload sa You Tube.

May isa pa raw video na ipinapakitang nananampal ng kamay ng make-up artist si Marian.

Sunud-sunod na statements ang lumabas sa talk shows ng Siyete. Marami ring naisulat ang showbiz writers na PR ng Kapuso sa pagtatanggol kay Marian Rivera. Pero bakit walang isa mang humanap doon sa lalaking ‘yun at tanungin kung bakit nga ba na-upload pa ang nasabing video sa You Tube?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites