<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 22, 2008

Mark Herras updates

ISANG kakaibang experience para kay Mark Herras ang mapasama sa pelikulang ITALY ng GMA Films na kinunan pa sa Europe.

Unang-una na dahil ba-wal ang magsama ng alalay (mahal kasi ang pamasahe sa plane), na-experience tuloy ni Mark ang magbuhat ng sarili niyang mga gamit papunta sa locations nila. Nanigas din daw siya sa sobrang lamig doon.

After three days ay masyado na kaagad si-yang na-homesick. Na-miss daw niya ang kanyang family at ang pinsan ni-yang lalaki na la-gi niyang naka-kasama sa lahat ng kanyang work.

Wala naman daw siyang na-miss na babae dahil wala si-yang girlfriend ngayon. Si Rhian Ramos ang kapa-reha niya sa mo-vie at meron silang kissing scene dito.

Ayon kay Mark, wala naman daw lasa ang mga labi ni Rhian at wala siyang naramdaman, kasi wala namang malisya ‘yung halikan nila.

At tungkol kay Jennlyn Mercado, hindi raw niya alam kung ‘good riddance’ ang pag-alis ni Patrick Garcia papuntang States para doon na ma-malagi. Depende raw ‘yun kay Jennylyn kung natutuwa ba ito sa pag-alis ni Patrick. Basta kung saan daw happy si Jen, happy na rin siya.

Wala raw siyang balak gampanan ang papel ni Pat-rick bilang ama ng anak nito with Jen. Basta present lang daw siya bilang kaibigan ni Jen at willing siyang huma-ngos sa ospital kung tawagan siya nito kapag manganganak na.

Kinumpirma rin ni Mark na isa siya sa mga kinuha ni Jen para maging ninong ng anak nito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites