<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 01, 2008

Regine Velasquez show new timeslot

Magandang balita sa fanatics ni Regine Velasquez.

Sabado na ng gabi pag-katapos ng Imbestigador ninyo mapapanood ang kanyang musical extravaganza titled Songbird.

At ‘yan ay dahil sa inyong request dahil mas ma-papanood n’yo ito kaysa sa dating Thursday airtime.

Kung nasiyahan kayo sa Barbra Streissand at Michael Jackson songs sa dalawang magkasunod na presentations ng show ay pinalakpakan naman ang paga-ala-Madonna ni Ms. Regs nitong Sabado.

Yes, idolo rin kasi ng future Misis ni Ogie ang queen of pop at karangalan ni-yang awitin ang blockbus-ter songs ng seksi na isa sa highest paid recording artists sa buong mundo.

Nilagyan ng tatak-Songbird ang Madonna songs tulad ng Like a Virgin, Live to Tell, Take a Bow at Music.

Nakagugulat ang areg-lo ni Maestro Raul Mitra sa Papa Don’t Preach na ginawang ballad at sa La Is-la Bonita na habang kinakanta ni Regs sumasayaw naman ang pambato ng Sexbomb na sina Rochelle Pangilinan at Jopay ng Samba.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites