<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 05, 2008

Rhian Ramos ayaw tantanan ng mga naninira

Nakita naman namin ang lumuluhang si Rhian Ramos na napilitang lumabas at magsalita dahil sa rami ng mga kumakalat na panini-ra sa kanya sa internet.

Tayo man ay nakatatanggap ng ganitong e-mail, kaya tanong natin ulit ay nasaan na ba ang moralidad natin?

Nasa linya na ng kalaswaang mga lumalabas kaya hindi tayo nagtataka kung bakit umalma si Rhian.

Dahil pamangkin siya ni Ida Henares, ito ang matinding pinupuna sa kanya dahil umanoy sumisikat kahit walang ‘K.’

Buweno, ang pinakamagaling marahil ay talagang ipakita ni Rhian na deserving siya sa breaks na dumarating sa kanya. Bihira nga naman ito sa tao, at ipakita mong kaya mong manalo ng awards sa acting.

Ito lang ang paraan upang mapatunayan mo -- bagama’t maaaring natulu-ngan ka nga ng tiyahin mong makapasok sa showbiz -- ang iyong kakayahan.

Pero sa tingin namin, ang angkin mong ganda at talent ang siyang nagdadala sa iyong career, at hindi dahil sa lakas ng dugo ninyo ni Ida.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites