<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 20, 2008

Richard Gomez balik aral sa college

Mula sa isang kaibigan ni Richard Gomez ay nalaman naming nagko-college pala ang macho.

Hindi siya regular student pero sa UP naka-enroll. On-line o sa Internet ang studies niya. May mo-dules na ibinibigay at isi-na-submit niya para ma-bigyan ng grade.

Hindi nasabi ng aming spy kung ano ang kurso ni Goma. Pero, madaling hulaan dahil tila type niya uling sumabak sa pulitika kaya malamang Political Science ang course na ‘yun. Seryoso raw ang aktor na makatapos at magkaroon talaga ng college diploma.

“At ito ang madalas ipa-yo ni Chard sa young stars na nahinto sa pag-aaral. Iba na nga naman ‘yung may natapos. And it’s never too late for anyone, artista man o hindi, na mag-pursue ng education,” our DPA added.

Isa sa mga naringgan naming interesado sa ga-nitong paraan ng pagkuha ng college course ay si Rhian Ramos na nasa huling ta-on na ng high school sa home study program ng Department of Education.

She agrees na tama ang payo ni Goma lalo’t mayroon kang lap-top at kahit nasaan ka’y maaari kang mag-aral, devah?

Speaking of Rhian, magkahalong shock at tu-wa ang na-feel ng bru nang malamang siya ang napi-ling Breakthrough Actress na pararangalan sa ika-5 Golden Screen Awards for Movies.

Sa kanyang palagay, however, ang pagtanggap ng award ay isang hamon para lalo niyang pagbu-tihin ang pagharap sa career.

Nang magkamit nga si-ya ng Miss Vitality Award at mapiling isa sa Top 10 Asian Super Models sa Guangxai, China ay naloka-loka raw ang byuti ni-ya.

“Feeling ko, rampadora na ako. International pa ang recognition. At dapat pagbu-tihan ko rin ang ramp mode-ling. Para ‘di masabing naka-tsamba lang ako,” sey ni-yang nakangiti.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites