<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 26, 2008

Richard Gutierrez, a true metrosexual

Dalawang event na starring ang Gutierrez family ang pinuntahan ko noong Martes, ang presscon ng My Monster Mom at ang pagpapakilala kay Richard Gutierrez bilang bagong image model ng Flawless.

Tama ang inyong nabasa. Flawless at hindi na Forever Flawless ang name ng nangungunang beauty clinic sa Pilipinas na pang-masa o affordable ang presyo.

Bago na rin ang logo ng Flawless pero kulay pink pa rin ito. Si Richard ang male endorser ng Real Gentleman at hindi siya afraid na magsuot ng damit na kulay pink. Ang sey nga ng tagline ng Flawless, “Only a Real Gentleman Wears Pink!”

Hindi naging afraid si Richard na aminin na metrosexual ito dahil kailangan sa kanyang propesyon na maging presentable at guwapo siya.

Ano ang meaning ng metrosexual? Hindi lalaki na nakatira sa Metro Manila ‘noh, kapag nag-research kayo sa wikipedia, ito ang lilitaw na kahulugan ng metrosexual:

Metrosexual is a neologism generally applied to heterosexual men with a strong concern for their appearance. The word was coined as a tongue-in-cheek play on “heterosexual.”

Marami sa mga artistang lalaki ang metrosexual o ang tinatawag natin na vain o banidoso sa kanilang katawan, pananamit at kung anik-anik pa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites