<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 12, 2008

Rudy Fernandez laid to rest

Habang binabasa ninyo ito, naihatid na sa kanyang huling hantungan si Rudy Fernandez sa Heritage Park, Taguig.

Bago pa man ang araw ng libing ni Daboy, nagbi-gay ng panayam ang na-ulilang asawa nitong si Lorna Tolentino at sinabi ni LT, na sobrang miss na raw ni-ya si Rudy.

Aminado si Lorna, totoong nariyan sa tabi niya ang kanyang mga anak . Sa pagtulog ay kasama niya ang mga ito, pero iba pa rin daw ang pakiramdam ni-ya.

Sobrang miss pa rin daw niya si Daboy. Iba pa rin, aniya, ‘pag nariyan ang nakasanayan niyang ka-sama.

‘Pag maraming tao ay unti-unti nang nakangingiti si LT.

Aniya, ayaw naman niyang idamay ang lahat sa kanyang pagluluksa.

Nakakatawa na raw siya. Pero ‘pag mag-isa na raw siya, doon na pumapasok ang lungkot, ang sobrang pagka-miss niya kay Daboy.

Tunay na nauunawa-an namin ang sinasabi ni LT.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites