<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 02, 2008

Rudy Fernandez, umuwi na ng bahay

SA wakas, natupad din ang kahilingan ng action star na si Rudy Fernandez na umuwi na ng bahay at doon na magpagaling sa sakit na kanser.

Tsika ni Direk Boots Plata, pinayagan na ang aktor ng mga doktor niya sa Cardinal Santos Hospital na umuwi sa White Plains kahapon ng tanghali.

Masayang-masaya raw si Daboy, dahil mas kumportable nga naman kung doon na siya magpapatuloy ng pagpapagamot.

Ang misis daw nitong si Lorna Tolentino ang humihiling sa mga kaibigan na sana’y bigyan muna si Daboy ng panahong makapagpahinga.

“Masaya si Daboy, pagod lang,” dagdag na info pa ni Direk Boots.

Kahapon nga pala ipinagdiwang ng mag-asawang LT at Rudy ang kanilang 25th wedding anniversary.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites