<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 30, 2008

Sa laban ni Pacman, Walang trapik at krimen

Walang napaulat na anumang krimen sa buong Metro Manila sa panahon ng laban nina Manny Pacquiao at Da­vid Diaz kahapon.

“Walang naiulat sa National Capital Re­gional Police Office na mga krimen sa kalak­hang Maynila mula alas-8:00 ng umaga hang­gang alas-3:00 ng hapon sa panahon ng Pac­quiao-Diaz fight,” ayon kay NCRPO Di­rec­tor Geary Barias.

Ipinalalagay ni Ba­rias na ito ay dahil halos la­hat ng mga residente sa kalakhang Maynila ay nakatutok sa tele­bisyon para mapanood ang pa­nibagong paki-ki­pagbak­bakan ni Pac­quiao para itaguyod ang bandilang Pilipino.

Idinagdag ni Barias na maaaring nagpahi­nga na rin muna sandali mula sa kanilang akti­bidad ang mga kriminal sa kalye para mapano­od si Pacquiao.

Sa panahon din ng bak­bakan nina Pac­quiao at Diaz, pinuna ni Barias na maluwag na maluwag din ang da-loy ng trapiko sa ka­lakhang Maynila baga­man araw din iyon ng Linggo na walang pa­sok sa mga paaralan at maraming opisina ng pamahalaan at pri­ba­dong sektor.

Pero sinabi ni Barias na, kumpara sa nang­ya­yari tuwing ordinar­yong Linggo, bumaba kaha­pon nang 30 por­siyento ang trapiko sa Metro Manila.

Madalas din an-yang ganito ang sitwas­yon tu­wing may laban si Pacman.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites