<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 20, 2008

Sisid uulitin sa QTV 11

Sa kabila ng mahigit pitong libong isla ng Pili­pinas na napalilibutan ng karagatan, kakaunti la­mang ang nakakaalam ng mga kwentong naka­tago sa ilalim ng dagat. Mala­king bahagi ng ka­yamanan ng bansa ang tila sikretong nakatago sa naiibang mundong ito… mga yamang naghihintay lamang na tuklasin at sisirin.

Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang Sisid, ang underwater special ng GMA News and Public Affairs na pina­ngungunahan nina Howie Severino, Susan Enriquez, Miriam Quiam­­bao at Doc Ferds Recio.

Sina Miriam at Doc Ferds, maglalakbay patu­ngong Tubbataha Reef.

Si Susan naman, mag­lalamyerda sa Bora­cay para mag-reef walk­ing.

Ang mga naiibang nilalang sa ilalim ng dagat, harap-harapan ding kikilalanin sa pagsisid ni Howie sa Verde Island Passage. Nasa pagitan ito ng Mindoro at Ba­tangas, at itinuturing na Center of Marine Biodi­ver­sity dahil sa 60% ng mga isda sa buong mundo ay matatagpuan dito.

Sisisirin din ngayong Sabado ang mga bahagi ng kasaysayan na naka­lubog sa pusod ng karagatan. Dadayuhin ni Howie ang isla ng Mala­pascua sa Cebu para hanapin ang MV Doña Marilyn, na lumubog noong 1988 kung saan humigit-kumulang ay 500 katao ang namatay.

At ang mga isyu at problema ng karagatan, palulutangin din sa Sisid. Sasadyain ni Susan at Howie ang Guimaras para siyasatin ang kalagayan nito matapos ang naganap na Oil Spill magdadalawang taon na ngayon. Si Miriam naman haharapin ang suliranin sa basura ng Manila Bay at pipilitin niyang madiskubre kung totoo nga bang meron pang buhay na coral reefs dito.

Mapapanood ang Sisid ngayong Sabado, 9:10 ng gabi sa Q-11. Nauna nang napanood ang Sisid sa GMA 7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites