<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 04, 2008

Alfred Vargas sa "Civil Status: Single" movie

Kasama si Alfred Vargas sa cast ng Civil Status: Single, ang bagong pelikula ni Rufa Mae Quinto sa Viva Films sa direction ni Joey Reyes.

Isa ang actor sa limang lalaking ma-i-involve sa sexy actress. Excited si Alfred, dahil Banal pa ang last movie niya na ipinalabas sa 2007 Metro Manila Film Festival.

Busy pa rin sa telebsiyon si Alfred at ibinalitang malapit nang i-play-up ang love triangle nina Erebus (his character), Dyesebel at Fredo (Dingdong Dantes) sa Dyesebel.

Kaya pala sa napanood naming episode, binanggit ni Erebus kung gaano niya kamahal si Dyesebel.

Napapanood din sa Nuts Entertainment si Alfred at kagagaling nila sa Macau at Hong Kong, nag-taping para sa anniversary presentation ng gag show.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites