<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 11, 2008

Annabelle Rama touched sa victory party

Kagabi ang joint victory party ng Regal Entertainment, Inc. at GMA Films para sa My Monster Mom.

Ginanap ang victory party sa Imperial Palace Hotel at pinangunahan ni Annabelle Rama ang victory party dahil siya ang lead star ng pelikula.

Touched si Bisaya sa victory party na ibinigay ng Regal at GMA Films. Kusang ibinigay at hindi niya hiningi ang victory party dahil sa success ng My Monster Mom sa pelikula.

Maiirita na naman ang detractors ni Bisaya na nag-i-insist na flop ang kanyang pelikula. Hindi yata nila nare-realize na habang kanilang pinag-aaksayahan ng panahon ang pang-iintriga sa pelikula ni Bisaya, lalong nagkakainteres ang mga tao na panoorin ito.

Nabasa ko nga dito sa PSN ang report ng Mojo atsutsu tungkol sa mga kinita ng pelikula na ipinalabas sa mga sinehan sa Pilipinas noong July 2 hanggang July 6.

Hindi ko pinaniwalaan ang report dahil hindi kasali sa listahan ng Mojo ang My Monster Mom. Kung talagang flop o hindi ang pelikula ni Bisaya, nakalista pa rin dapat ito, pati na ang figures, debah?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites