<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 05, 2008

Bong Revilla hindi muna gagawa ng pelikula

MAY dapat ipagbunyi si Sen. Bong Revilla.

Mataas kasi ang rating ng kanyang Kap’s Amazing Stories na napapanood tuwing Linggo after Showbiz Central.

Panalo ito sa Luzon at nga-yon pati sa Visayas at Min-danao.

Ayon sa staff ng Kap’s kahit sa Visayas and Min-danao ay pumapalo na sa ratings ang programa.

Sa 30 pangunahing programa sa Pilipinas sa Visayas at Mindanao ay kasama ang Kap’s.

Sa Mega Manila at Luzon, consistent din ito sa pagiging top rating. Ibig sabihin kahit na hindi sabihan ng mga teacher ang kanilang estudyante na manood lagi ng Kap’s ay nagiging habit na rin nila itong panoorin.

Sa ngayon ay wala munang balak gumawa ng pelikula si Bong. Ang plano niya ay mas pagandahin pa ang kanyang programa na nasa 4th season na ngayon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites