<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 08, 2008

Dennis Trillo, nagpahalik kay John Lapus

PINAGBIGYAN ni Dennis Trillo ang kahilingan ng may crush sa kanyang si John Lapus.

Birthday celebration ni Sweet last Sunday sa Showbiz Central at siya ang pinaupo sa lie detector machine para isalang sa kanyang sariling segment mismo na Don’t Lie To Me. Three parts ang naging tanungan, una si Janno Gibbs na kaibigan ni Sweet, pang huli ang mismong mommy niya via video and gitna ang kaniyang ultimate crush na si Dennis.

Nang si Dennis na ang magtatanong nagpaka girl ang hitad sa pagpapa cute at humingi muna ng halik. Sey ni Dennis, kapag na perfect score daw ni Sweet ang tanungan, hahalik siya. Kaso, may isang lie nga na lumabas, sa tanong na kung may dini-date si Sweet na basketball player. Still, dahil birthday niya pa rin, pinagbigyan pa rin siya ni Dennis at hinalikan siya sa cheek.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites