<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 02, 2008

Dingdong Dantes updates

Size 11 ang shoe size ni Dingdong Dantes at pa-nay nga ang sulyap ng gay press sa suot na white leather Mario D’ Boro shoes ni Dingdong sa press launching nila ni Angelica Panganiban.

Umiikot na naman ang imahinasyon ng mga bading kung proportional ba ang size ng paa ni Dingdong sa size ng ‘nota’niya.

Isang nakalolokang ngiti lang ang pinakawalan ni Dingdong sabay imbita sa lahat na manood ng Underwear Fashion Show ng Bench next month kung saan rarampa siya ng naka-underwear lang.

Doon sa Bench show raw ay makikita ng lahat ang sukat ng ‘nota’ niya. Nakaloloka talaga!

Hindi lang daw niya kayang magsuot ng t-back tulad ni Wendell Ramos. Hayaan na lang daw natin si Wendell sa ganito dahil tatak na ‘yon ng aktor.

Gagawa na lang daw siya ng kanyang sariling eksena pagdating ng Bench show. We could hardly wait!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites