<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 11, 2008

Heart Evangelista, lumaki ang boobs

Isa sa mga aabangang eksena sa Codename: Asero ang belly dancing ni Heart Evangelista na ginawa rin nito sa presscon ng action-adventure series.

Pinansin ang tila paglusog ng dibdib ng actress sa suot na belly dancing costume at akala’y, nagpalaki siya ng boobs na itinanggi nito.

May ginagamit daw siyang Victoria’s Secret bra na ‘pag suot ay lumalaki ang boobs at ginagamit niya ‘yun for special occasion lang.

After her dance number, inalis ni Heart ang bra, kaya back to normal ang size ng kanyang boobs.

Kinumpirma rin ni Heart na siya ang bagong endor­ser ng Centrum at pumalit kay Angel Locsin.

Ang alam nito’y umeere na ang TVC ng multi-vitamins, pero sabi namin, mga mata palang niya ang ipina­pakita.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Pampalaki ng boobs ang centrum? well wala naman aasahan kay heart eh, walang talent... whew

12:22 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites