<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 10, 2008

Iwa Moto minulto sa sementeryo

Hindi kinaya ng seksing si Iwa Moto ang pagpapakita sa kanya ng mga multo sa isang sementeryo kung saan naglaban sila nina Glaiza de Castro at Ate Glow sa comedy-rea-lity challenge na Security Guard para sa GMA-7 show na Kung Ako Ikaw. Talagang iyak nang iyak ang dalaga.

Pambihira naman ang mga multo. Kay Iwa lang nagpakita’t nagparamdam. Talaga raw ‘di naki-ta nina Glaiza at Glow ang mga espirito.

Siguro’y mga mhin o barako ang namatay. Kaya ang natipuhang pormahan ay ang boobsinang miyembro ng GMA Artist Center.

Mahirap talagang ma-ging sikyu. At ito ang ipinapakita mga maglalaban na ang mananalo’y mag-uuwi ng P100,000.

Mapapanood ang KAI episode na ito sa Lunes, Martes at Miyerkules bago mag- Saksi.

Samantala pinatuna-yan ng isang psychic in-vestigator na kasama sa taping ng show, hosted ni-na Joey Marquez at Keempee de Leon, na marami ngang gumagalang mga kaluluwa sa nabanggit na sementeryo. Tutok lang sa show pa-ra malaman kung saan ito para maiwasan ninyong puntahan, ‘no?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites