<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 30, 2008

Mark Herras latest news

Nagkakalaman na si Mark Herras kaya sinasabihan na siya na huwag nang magpapayat dahil mas bagay sa kanya ang medyo mataba.

Kumpleto na ang tulog ni Mark dahil nabawasan ang kanyang pagpupuyat mula nang mag-goodbye sa ere ang Joaquin Bordado.

Busy ngayon ang aking alaga sa promo ng ITALY. Kasama sa cast si Mark at siya ang love interest ni Rhian Ramos.

Pero iba ang anggulo ng mga isinusulat ng reporter. Inili-link nila si Mark kay Eugene Domingo dahil sa statement nito sa presscon na si Mark ang kanyang type.

Sinagot lang ni Eugene ang tanong ng isang lady scribe. Mas malaswa ang salita na ginamit ng lady scribe pero hindi ko ito puwedeng isulat dahil rated PG at very wholesome ang PSN ‘huh!

Certified single si Eugene pero wala siyang lovelife. Uso naman sa showbiz ang May-December affair kaya puwede na rin na i-link siya kay Mark alang-alang sa promo at publicity ng ITALY.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites