<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 17, 2008

Muling pag-aasawa ni LT may bendisyon ni Daboy

NAPAG-USAPAN nga pala sa nabanggit na gathering ang tungkol sa 40th day ng kamatayan ni Rudy Fernandez. Since nandun si Lolit Solis, talent manager nina Lorna Tolentino at ang namayapang si Rudy, may nagtanong kay Lolit, casually and hypothetical, kung feel niya na mag-aasawa pa si Lorna.

After all, she is still so beautiful and doesn’t look her age. She’s 46.

Ayon kay Lolit, kung ngayon ang pag-uusapan, wala siyang dudang sasabihing hindi na mag-aasawa si Lorna. As it is nga raw, ayaw harapin ni Lorna ang katotohanang wala na si Rudy.

Ni isang piraso raw na gamit nito na naiwanan ay ayaw man lang nitong i-touch. Including ‘yong mga regalong natanggap nito on his last birthday in March.

Pero, ayon pa rin kay Lolit, mismong si Rudy daw, bago ito binawian ng buhay, ay nagsabi kay Lorna na huwag mag-atubiling mag-asawang muli.

Bilin nga lang daw ni Rudy, sisiguraduhin lang ni Lorna na ang lalaking pipiliin nitong makapalit niya sa puso ni Lorna ay hindi mas bata kay Lorna.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites