<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 31, 2008

Pinoy Idol judges ‘di marunong pumili?

Mukhang inuubos na yata sa kauna-unahang search for the Pinoy Idol ang lahat ng magagaling kumanta at itinitira na lamang yung mga so-so singers. Nakakatakot na baka dumating ang finals at ang dalawang maghaharap sa face off ay ang pinaka-least na magaling sa kanila. Huwag naman sana.

Marami ang nagulat, namangha, nagalit, na-disappoint noong Linggo nang ang matanggal ay isa sa hinuhulaang magbibigay ng malakas na laban sa finals, ang pinakabatang hopeful, si Penelope ng Batangas. Dahil na naman ba sa kakaunti ang nag-text para sa kanya?

Sayang na mayro’n pang pinauupong mga judges kung hindi naman sila nasusunod at ang tanging ginagawa na lamang nila ay pumili ng mga contestants pero sa pagpili ng winners ay wala naman silang say. O baka naman ang natitira ay choice din nila, well in that case, ’di rin sila marunong pumili.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites