<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 10, 2008

Precious Adona, very daring

Naglalakihang standee nina Maui Taylor at Precious Adona para sa pelikulang Torotot ang nakikita sa lobby ng mga sinehan. Dahil hindi pa masyadong kilala, mas interesado ang tao sa huli na talagang sumabay maghubad sa pelikula at sa publicity photos.

Pati nga sa pictorial sa May issue ng FHM, maraming kinabog si Precious at kahit si Maui, aminadong hindi niya kaya ang ginawa ng newcomer na halos walang takot ipakita ang pinakapribadong parte ng katawan.

“Hindi ko kaya ’yan, mas malakas ang loob niya,” nadinig naming sabi ni Maui nang ipakita sa kanya ang FHM na cover ang kasama niya sa Viva Films movie na showing sa July 23. R-13 ang classification sa movie ng MTRCB at mapapanood ng buo ang peli­ku­la’t may eksena lang siguro na iiksian. Pero, kung gusto ninyo ng walang cut, watch the movie sa UP Film Center sa July 15.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites