<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 20, 2008

Richard Gutierrez has a reason to be proud

RICHARD Gutierrez has every reason para ipagmalaki ang Codename: Asero dahil ito na marahil ang pinakamalaking series ng Kapuso Network in terms of cast, location at budget.

Tulad din nga ng sabi ni Wilma Galvante (SVP for Entertainment), itong Codename: Asero na ang most expensive and biggest series to date ng GMA Network.

Sa cast pa lang, naka-lulula na. Aside from Ri-chard, kasama pa rin sa se-ries sina Richard Gomez, Heart Evangelista, Janno Gibbs, Michael V. Carmina Villarroel, Ramon Christopher at maraming iba pa.

Tuwang-tuwa naman si Richard dahil sa matin-ding suporta ng network sa kanya.

“I can’t ask for anything more,” ma-dalas sa-bihin ng kambal ni Raymond Gutierrez. “Since I started with GMA, ma-lalaking pro-jects na ang ibinibigay ng network sa akin. And now, dito sa Asero, na-tupad naman ang pagiging fighting director ko.”

At sa mga deli-kadong eksena sa Codename: Asero, ayaw na ayaw ni Richard magpa-double kaya ibayong training pa siya ng iba’t-ibang klase ng martials arts para sa ikagaganda ng series.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites