<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 17, 2008

Tariq, the Filipino-Syrian in "Prince Charming"

TINUPAD ng producer ng Focus E. Inc. na si Joy Cancio ang pangakong premyo sa mananalong Mr. Prince Charming sa nakaraang pakontest para sa ika-18 season ng Daisy Siete, na “Prince Charming at Seven Maids.”

Ang binatang suwerteng nanalo ay si Tariq, isang Filipino-Syrian from Olongapo at introducing sa “Prince Charming.” Ang dalawa pang nanalo sina Sean Oh at Mark Alejandro.

Sa tatlo si Tariq ang pinakamatatas magsalita ng Tagalog at marunong umarte.

Tariq ang pangalan niya dahil Syrian mestisa ang nanay niya.

Filipino naman ang erpat niya, kaya’t ha-sang magsalita ng Ta-galong.

May potential si-yang sumikat, at ma-laking attraction sa mga matrona at ba-ding ang pagiging leading man ni Tariq sa bidang si Rochelle Pangiinan.

Nag-iilusyon silang maagaw si Tariq, kay Rochelle kahit sa pangarap lang.

Hindi nga ba, nabalita, may nagwala noong kunan ang kissing scene nina Tariq at Rochelle sa isang farm sa Indang, Cavite. Hindi kuno matanggap nito, na naagawan pa siya ni Rochelle sa poging actor ng Focus E. Inc.

Pero sa totoo lang, malaking laban ni Rochelle sa nag-iilusyong mahalin si Tariq, dahil isang ORIG na babae si Rochelle.

“Friends lang kami ni Rochelle.,” showbiz na sagot ng binata, kapag may nagtatanong kung sila ba talaga ngayon?

Mahirap din kasing piliting sumagot si Rochelle, dahil malihim din ang babaing ito.

Ayaw na kasing umibig kaagad ni Rochelle buhat noong matansong love siya ng isang nakarelasyon noon, pero fake pala.

Bagong kapareha ni Lovi Poe si Tariq sa prog-ramang Maynila, first guesting ng binata.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites