<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 09, 2008

Yasmien Kurdi: I am a vegetarian

Sumusumpa si Yasmien Kurdi na vegetarian siya, kesehodang lie ang resulta ng lie-detector machine nang sumalang ako at tanungin kung true ang pagiging vegetarian ng aking alaga.

Kung may isip at damdamin ang lie-detector machine, tiyak na hindi sila bati ni Yasmien.

Cry si Yasmien nang isalang siya noon sa Don’t Lie To Me segment dahil nagsasabi raw siya nang totoo pero lie ang resulta ng lie-detector machine. Ayoko nang problemahin ang vegetarian issue laban kay Yasmien.

Mabuti sa katawan ang madalas na pagkain ng gulay at ang pagiging malusog ang epekto kay Yasmien ng kanyang pagiging vegan. Hindi lahat ng vegetarian eh payat !

Hindi natin dapat kalimutan na may foreign blood si Yasmien. Lebanese ang kanyang ama at dito niya siguro namana ang pagiging healthy!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites