<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 10, 2008

24 Oras at Saksi new set!

MAKIKITA ang bago at modernong set ng mga programang 24 Oras at Saksi bukas (Lunes, Agosto 11) sa GMA 7.

“Dynamic at groundbreaking” kung ilara­wan ang bagong set design na maghahatid ng mo­der­nong broadcast innovation sa mga Pilipinong ma­nonood.

Ito ang unang news set sa bansa na gagamit ng LED technology na dating makikita lamang sa mga newscast ng higanteng television networks sa US na CBS at NBC.

Ang bagong set na ginastusan ng milyun-mil­yong piso, may tatlong holodisplay, kasama pa ang mga high-resolution projector.

Nais ng GMA na lumikha ng state-of-the-art news set -- ang kauna-unahan sa Pilipinas.

Halos lahat ng mga equipment para sa set ay imported.

Classy at out-of-the-box na maituturing, nilagpasan ng bagong set ang pamantayan ng itsura ng mga kasalukuyang set ng mga news program sa Pi­lipinas.

Meron itong mga plasma display na iba’t iba ang oryentasyon, mga ilaw na paiba-iba ang kulay, at sari-saring textures gaya ng kahoy, metal, tela, at salamin.

Ang bagong GMA News set ay bunga ng pinagsama-samang ideya at konseptong hinango mula sa itsura ng iba’t ibang news organizations sa buong mundo.

Ang bagong set na ito ay bahagi ng kakaibang dating ng 24 Oras at Saksi.

Bago man ang da-ting ng dalawang programa, nananatili pa rin ang kanilang mantra --“Walang Kinikilingan, Walang Pinoprotekta­han, Serbisyong Totoo Lamang.”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites